Avatar
Stem84 23.06.2009 11:30

А чё нормальная машинка...