Avatar
Venganza 04.10.2012 21:56

5-й пункт ничё так :)